• تاریخ : ۲۴ام خرداد ۱۳۹۶
  • موضوع : گردشگری

زیاد از ۱۲ سال مطالعات میدانی پژوهشگران آزاد بر روی نقاشی های غارها و کوه های ایران با دشواری ها و نامهربانی های فراوان، در سال ۲۰۱۶ اروپا برنده انجام گرفت.