یکی از پارکهای بزرگ و زیبای تربت حیدریه پارک باغملی می باشد که مکانی مناسب برای آخر هفته های خانواده ها می باشد .

آدرس: ایران – خراسان رضوی – تربت حیدریه انتهای خیابان باغملی

پارک باغملی

پارک باغملی

پارک باغملی

پارک باغملیپارک باغملی