• تاریخ : ۱۹ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : دیگر

ارزیابی‏های عملکرد ســالانه سنتی در برخی سازمان‏ها به مرور جای خود را به رویکردهای نوین بهبود عملکرد شخصی می‏دهند.

141691 880 قطعه گمشده توسعه عملکرد کارکنان

«بازخوردهای زمان واقعی» به مرور جایگزین اهداف توسعه، ارزیابی‎های ســالانه و ابزارهای بازخورد رسمی خواهند شد که مستقیما از سوی مدیران صف دریافت و منتشر می‏شوند. 

 

به نقل دنیای اقتصاد، ارزیابی‏های عملکرد ســالانه سنتی در برخی سازمان‏ها به مرور جای خود را به رویکردهای نوین بهبود عملکرد شخصی می‏دهند. انقلابی آرام در زمینه مدیریت عملکرد کارکنان در جریان اســت.

 

در ســال‌های اخیر، سازمان‏ها اجرای فرآیندهایی را اولویت بخشیده‎اند که در نهایت بهتر از رویه ‏های سنتی، ارزیابی عملکرد نیروی انسانی را بهبود می‎بخشند. «بازخوردهای زمان واقعی» به مرور جایگزین اهداف توسعه، ارزیابی‎های ســالانه و ابزارهای بازخورد رسمی خواهند شد که مستقیما از سوی مدیران صف دریافت و منتشر می‏شوند.
 
گرچه چنین تغییری نویدبخش اســت، اما خطراتی را به ‎همراه دارد، برای مثال میزان توان مدیران در کمک به توسعه مهارت‎های کارکنان. بررسی ۵۰۰ مدیر در سراسر جهان نتایجی دربر داشت. یک سوم این مدیران اذعان داشتند کمک به کارکنان به منظور شناسایی و درک رفـــــتارهای مستلزم تغییر، کار دشواری نیست.

 

درست همان میزان از مدیران نیز بر این باور بودند که به خوبی می‏دانند چگونه بازخوردهایی در این خصوص جمع‎آوری کنند. اما کمتر از ۱۰نسبت از این مدیران در خصوص ثبات تغییرات ایجاد شده در طول زمان ابراز امیدواری کرده‌اند. کمتر از نیمی از مدیران بر این باور بودند که تغییر در رفـــــتار واقعا کارساز اســت. در حالی‌که مدیران عملیاتی به‌عنوان رکن اصلی فرآیند بهبود عملکرد در سازمان شناخته می‏شوند، نرخ ۵۰ نسبتی موفقیت در اجرای این برنامه به نظر کافی نیست.
 
توصیفی ساده از یافته‏های نظرسنجی حاکی از این اســت که ایجاد تغییر امری دشوار اســت. اما با این وجود مطالعات نشان می‎دهند افراد قادر و مصمم به ایجاد آن هستند. سرخوردگی‏های مورد اشاره مدیران نه بر دشوار بودن فرآیند توسعه، بلکه بر غیر قابل پیش بینی بودن آن دلالت دارند.

 

روانشناسان و اقتصاددانان در خصوص سازوکار تغییر رفـــــتار اطلاعات بسیاری در اختیار دارند. چالش اصلی این اســت که دیدگاه‎های این گروه به ندرت به صورت قابل اجرا به مدیران منتقل می‏شوند. در طول ۵ ســال گذشته نتایج دهه‎ها پژوهش در حوزه علوم روان‏شناسی با هدف کمک به مدیران در زمینه بهبود موثر عملکرد نیروی انسانی بررسی شده اســت. رویکردهای مرسوم در زمینه تغییر شامل یک فرآیند دو مرحله‎ای ساده اســت: نخست، شناسایی هرآنچه مستلزم تغییر اســت و سپس رفع مســاله که معمولا به واسطه ارائه اطلاعاتی در خصوص ویژگی رفـــــتار جدید در قالب توصیه، بازخورد یا آموزش انجام می‎گیرد. بسیاری از سازمان‏ها با شناسایی محدودیت‎های موجود اخیرا به اســتفاده ‏از رویکرد مربیگری روی آورده‎اند.

 

تعاملاتی که بر پایه مربیگری شکل می‎گیرند، از لحن تعاملی‎تر برخوردار هستند، نه دستوری. اما هسته اصلی این رویکرد نیز همچنان بر شناسایی تغییرات مورد نیاز افراد و اقدامات ضروری در جهت تحقق آن تمرکز دارد.
 
نقش زمینه
معمولا زمینه را به عنوان ویژگی‎های آشکار و بیرونی افراد- موقعیت‎ها و محیطی که در آن حضور دارند- تلقی می‏‎کنیم. اما نوع دیگری از زمینه وجود دارد که از نظر محققان این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار اســت: هر آنچه در درون افراد در جریان اســت و تلاش فرد برای تغییر رفـــــتار. یکی از مولفه‎ها به توانایی‎ها و قابلیت‎های شخص مربوط می‎شود. مولفه دوم میزان اعتماد به نفس افراد و تعهد درونی به تغییر اســت.برای شناسایی اینکه کدام یک از فاکتورهای زمینه‎ای نقش حیاتی‌تری در شکل‎گیری تغییر دارند شواهدی از چهار مکتب مختلف پژوهشی در حوزه روانشناسی بررسی شده اســت: رفـــــتارگرایی، روان‎شناسی شناختی، روان‎درمانی سیستماتیک و اقتصاد رفـــــتاری. در مرحله بعدی چهار عامل کلیدی تاثیرگذار بر تلاش‎های افراد در زمینه ایجاد تغییر انتخاب شده اســت که به قرار زیر هستند:
 
• انگیزش: آیا افراد خواهان توسعه هستند؟ مطالعات انجام شده پیرامون انگیزش بسیار شفاف هستند. اگر فرد خواهان تغییر نیست بنابراین احتمال ایجاد تغییر وجود نخواهد داشت. هنگامی که افراد از انگیزش کافی برای ایجاد یک تغییر خاص برخوردار هستند، فاصله کمی با موفقیت خواهند داشت. در حالی که مدیران از این موضوع آگاه هستند، اما طریقه‎های ایجاد انگیزش در افراد چندان طریقهن نیستند. در واقع، مطالعات نشان می‎دهد تنها ۲۸ نسبت از مدیران از اعتماد به نفس کافی در خصوص توانایی ایجاد انگیزش در کارکنان برخوردار هستند.
 
این موضوع با وجود سرمایه‎گذاری‎های گسترده سازمان‎ها در زمینه پیاده‎سازی سیستم‎های تشویقی به نظر غیر عادی می‎رسد. اغلب اوقات شرکت‎ها از پاداش‎ها یا مجازات‎هایی تحت عنوان انگیزاننده‎های بیرونی اســتفاده می‎کنند. اگرچه شواهدی مبنی بر تاثیرگذاری آن در تغییر رفـــــتار در دست اســت، اما این تنها نیمی از عــکس پیش رو اســت. انگیزش درونی نوعی از انگیزش اســت که نه به واسطه محرک‎های بیرونی، بلکه از طریق احساسات درونی حاصل از لذت‌بخش بودن هر تجربه خوشایند شکل می‎گیرد و معمولا قوی‎تر و با دوام‎تر اســت.
 
• توانایی: آیا افراد می‎دانند چه رفـــــتارهایی مستلزم تغییر هستند؟ آیا از مهارت‏های لازم برای توسعه عملکرد برخوردار هستند؟ از میان تمامی فاکتورهای موجود در مدل، توانایی احتمالا از رایج‎ترین مولفه‎های مورد توجه مدیران کسب‎وکارها به‌شمار می‎رود. برای موفقیت هر چه بیشتر برنامه توسعه عملکرد شخصی، مدیران باید از تحقق سه نکته زیر اطمینان حاصل کنند:
 

 • ۱) آیا نقش هر فرد در سازمان فرصت انجام رفـــــتار مطلوب را برای او فراهم می‎کند؟
 •  ۲) آیا فرد مهارت‎ها و دانش کافی برای اجرای رفـــــتار خاص را دارد؟
 •  ۳) آیا فرد منافع فیزیکی (نظیر تجهیزات، زمان و پول) مورد نیاز برای یادگیری و انجام رفـــــتار جدید را داراســت؟

 
• سرمایه روانی: آیا از منابع درونی کافی برای حفظ مستمر تغییر (نظیر اعتماد به نفس، اراده و انعطاف‎پذیری) برخوردارند؟ روان‏شناسان ســال‌ها موضوع سرمایه‎های روانی را مورد بحث و بررسی قرار داده‎اند. بر اساس تحقیقات انجام شده، دو فاکتور تاثیرگذار بر حفظ رفـــــتار جدید شناسایی شده‎اند: اعتماد به نفس فرد در زمینه کسب موفقیت و اراده و انعطاف پذیری. مطالعات حاکی اســت افرادی که اعتماد به نفس بیشتری دارند از شانس موفقیت بیشتر و همچنین اســتقامت بیشتر در مقابله با موانع برخوردار هستند. نکته قابل توجه اینکه حیاتی‏ترین معیار پیش‏بینی‏کننده میزان سرمایه‏های روانی افراد در فضای شغلی، رفـــــتار مدیران و محیط کاری اســت که فرد در آن فعالیت می‏کند.
 
• محیط حمایتگر: آیا محیط کار ویژگی‎هایی نظیر حمایت اجتماعی، نشانه‎های موقعیتی و هنجارهای اجتماعی و حمایت از توسعه عملکرد شخصی را داراســت؟ آخرین فاکتور محیط خارجی حمایت‏کننده اســت که شامل محیط و فضای فیزیکی شغلی، پویایی تیم و فرهنگ سازمانی اســت که می‏تواند بر توانمندی‏های فردی تاثیرگذار باشد. با این حال مدیران می‏توانند از سه اهرم اصلی برای ایجاد تغییر و توسعه عملکرد اســتفاده کنند. حمایت‏های اجتماعی، ارائه پیشنهادها، مشوق‏ها و اطلاعات هدف‏دار و ساختار عادتی. هر یک از این سه اهرم را می‏توان با هدف حمایت از طرح‏های توسعه عملکرد به‌کار گرفـــــت. هر سه این اهرم‏ها تاثیر قابل‌توجهی در موفقیت طرح‏های مذکور دارند.
 
مدیریت توسعه عملکرد
فاکتورهای اشاره شده را می‏توان به واسطه تکنیک‏های نسبتا ساده اجرا کرد. موسسه Deloitte در بررسی‏های خود به این نتیجه رسید که ســالانه بالغ بر ۲ میلیون ساعت از وقت سازمان صرف تخمین رتبه‏بندی‏های عملکردی کارکنان می‏شود.

طریقهن اســت که فرصت‎هایی برای تغییر مسیر زمان مدیریتی و تلاش برای تغییر رفـــــتار و توسعه عملکرد وجود دارد. قبل از تحقق این امر، سازمان باید مدل‏هایی فراتر از نمونه‏های ساده را به منظور اجرای تغییر و توسعه مد نظر قرار دهد.

 

کسب اطمینان از کارآمدی برنامه‏های تغییر و توسعه از الزامات به‌شمار می‏رود و این دلیل اهمیت رویکرد اتخاذ شده در خصوص مدیریت توسعه عملکرد در سازمان اســت. بدون تغییر مدیران نخواهند توانست نقش حمایت‏گرایانه مورد نیاز برای توسعه‏ای تاثیرگذار را ایفا کنند. این روزها انقلاب واقعی در نحوه بهره‏برداری مدیران از فرآیندهای مدیریت عملکرد در حال شکل‏گیری اســت.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته قطعه گمشده توسعه عملکرد کارکنان اولین بار در مجله آنلاین میهنی ها. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۱۹ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : دیگر

overweight woman with bottle of water تاثیر نوشیدن آب برای لاغری و کاهش وزنمدت‌های مدیدی، تصور عموم بر این بود که نوشیدن آب به کاهش وزن کمک می‌کند. در حقیقت، ۳۰ تا ۵۹٪ بزرگســالان امریکایی که در صدد کاهش وزنند، به نوشیدن آب بیشتر روی می‌آورند.

مطالعات بسیاری حاکی از آن اســت که نوشیدن آب برای کاهش وزن و نگه‌داشتن آن مفید اســت.

این مقاله شرح می‌دهد که چگونه نوشیدن آب می‌تواند به لاغری کمک کند.

نوشیدن آب به سوزاندن کالری بیشتر کمک می‌کند

اکثر مطالعات ذکر شده در ادامه، به تاثیر نوشیدن ۰.۵ لیتر آب اشاره دارد. نوشیدن آب میزان سوزاندن کالری‌،که به عنوان مازاد انرژی‌های مصرفی شناخته می‌شود، را افزایش می‌دهد.

برای اثبات این موارد، مطالعه‌ایی درباره‌ی اضافه وزن و چاقی کودکان انجام شد که نشان داد مازاد انرژی‌های مصرفی پس از نوشیدن آب سرد تا ۲۵٪ افزایش می‌یابد.

مطالعه‌ایی دیگر در زمینه‌ی اضافه وزن، تاثیرات مصرف زیاد آب تا بیشتر از ۱ لیتر در روز را بر روی زنان بررسی نمود. یافته‌ها نشان داد که در یک دوره‌ی ۱۲ ماهه، ۲ کیلو از وزن آنها کاســته می‌شود.

از آنجایی که این زنان به جز نوشیدن بیشتر آب هیچ‌گونه تغییر دیگری در شیوه‌ی زندگی خود ایجاد نکرده بودند، این نتایج بسیار قابل توجه بود.

علاوه بر این، هر دوی این مطالعات نشان داد که نوشیدن ۰.۵ لیتر آب منجر به سوزاندن ۲۳ کالری بیشتر می‌شود. که در مقیاس ســالانه، حدود ۱۷۰۰۰کالری یا بیش از ۲ کیلوگرم چربی اســت.

مطالعات متعدد دیگری در این زمینه صورت پذیرفـــــت که در آن به افراد مبتلا به اضافه وزن روزانه و به مدت ۱ هفته ۱ تا ۱.۵ لیتر آب داده شد. نتایج، کاهش چشمگیری در وزن، شاخص توده‌‌ی بدنی، دور کمر و چربی بدن را نشان می‌داد.

این نتایج مادامی که آب سردتر بود، چشمگیرتر می‌شد. هنگامی که آب سرد می‌نوشید، بدن از کالری بیشتر برای گرم نمودن و رساندن دمای آب به دمای بدن کمک می‌گیرد.

نوشیدن آب پیش از غذا اشتها را کم می‌کند

برخی ادعا می‌کنند نوشیدن آب پیش از غذا اشتها را کم کند. در واقع، حقایقی در ورای این موضوع نهفته اســت، اما تقریبا فقط به افراد میانســال و مسن محدود می‌گردد.

مطالعات نشان می‌دهد میانســالانی که قبل از هر وعده غذا آب می‌نوشند، وزنشان تا ۲ کیلوگرم، در طی یک دوره ۱۲ هفته‌ای، کاهش می‌یابد.

در یک مطالعه، متشکل از دو گروه شرکت‌کننده‌ی میانســال مبتلا به اضافه وزن و چاقی مشخص شد گروه اول که پیش از هر وعده‌ی غذایی آب می‌نوشیدند تا ۴۴٪ بیشتر از گروه دوم که پیش از غذا آب نمی‌نوشیدند، کاهش وزن داشتند.

مطالعه‌ای دیگری نیز در این زمینه نشان داد، نوشیدن آب پیش از صبحانه میزان چربی مصرفی در این وعده را تا ۱۳ ٪ کاهش می‌‌دهد.

اگر چه ممکن اســت نوشیدن آب پیش از وعده‌های غذایی برای افراد میانســال و مسن‌تر بسیار مفید باشد، اما مطالعات در این زمینه بر روی افراد جوان‌تر، حاکی از کاهش چشمگیر و مشابهی در مصرف کالری نیست.

نوشیدن آب بیشتر با کاهش مصرف کالری و عدم ابتلا به افزایش وزن پیوند خورده اســت

از آنجا که آب به‌طور طبیعی فاقد کالری اســت، پس به طور کلی با مصرف کالری کمتر در ارتباط اســت. مادامی که آب را جایگزین سایر نوشیدنی‌های پر کالری و مملو از شکر کنید، این امر محقق می‌شود.

مطالعات مشاهده‌ای نشان می‌دهد افرادی که غالبا آب می‌نوشند به طور متوسط ۹٪ کمتر از دیگران کالری جذب می‌کنند.

نوشیدن آب همچنین می‌تواند مانع از افزایش وزن در طولانی ‌مدت گردد. به طور کلی، هر ۴ ســال به وزن یک فرد معمولی حدودا ۱.۴۵۰ کیلوگرم اضافه می‌شود.

این میزان ممکن اســت با رعایت موارد زیر کاهش یابد:

افزودن یک فنجان آب: اضافه نمودن یک فنجان آب به مصرف آب روزانه ممکن اســت این اضافه وزن را تا حدود ۰.۱۳ کیلوگرم کاهش دهد.

آب را جایگزین سایر نوشیدنی‌ها کنید: عدم مصرف نوشیدنی‌های حاوی شیرین کننده و جایگزین نمودن آنها با یک فنجان آب، افزایش وزن ۴ ســاله را تا ۰.۵ کیلوگرم کاهش می‌دهد.

تشویق کودکان به نوشیدن آب از اهمیت ویژه‌ایی برخوردار اســت، زیرا مانع از اضافه وزن و چاقی آنها می‌شود.

اخیرا مطالعه‌یی در رده‌ی سنی محصلین و با هدف کاهش نرخ چاقی با تشویق کودکان به نوشیدن آب صورت پذیرفـــــت، آن‌ها فواره‌های آب را در ۱۷ مدرسه نصب کردند و دروسی مبتنی بر مصرف آب برای پایه‌ی دوم و سوم ارائه نمودند.

پس از اتمام ســال تحصیلی، خطر ابتلا به چاقی به طور گسترده در مدارسی که مصرف آب را افزایش داده بودند تا ۳۱٪ کاهش یافته بود.

چه میزان آب برای لاغری باید نوشید؟

woman getting splashed with water تاثیر نوشیدن آب برای لاغری و کاهش وزن

بسیاری از مقامات بهداشتی نوشیدن ۸ لیوان آب در روز را توصیه می‌کنند. اما این میزان کاملا در نوسان و تصادفی اســت، زیرا همانند بسیاری از چیزهای دیگر، نیاز به آب، در کل به بدن فرد بستگی دارد.

برای مثال، افرادی که تعرق بالایی دارند یا به‌طور منظم ورزش می‌کنند، احتمالا به نسبت افرادی که چندان فعال نیستند به آب بیشتری نیاز دارند. لازم اســت افراد مسن‌ و مادران شیرده نیز نسبت به نوشیدن و جذب آب توجه بیشتری داشته باشند.

به‌خاطر داشته باشید که بدن از بسیاری غذاها و نوشیدنی‌ها مانند، قهوه، چای، گوشت، ماهی، شیر و به‌ویژه میوه‌ها و سبزیجات آب دریافت می‌کند. به عنوان یک قاعده‌ی تقریبی، شما باید همیشه زمانی که تشنه‌اید آب بنوشید و به اندازه‌ی کافی بنوشید که تشنگی خود را برطرف کنید.

اگر متوجه شدید که سردرد دارید، حال بدی دارید، دائما گرسنه هستید یا دردسر تمرکز دارید، پس ممکن اســت دچار بی‌‌آبی خفیف شده باشید. نوشیدن آب بیشتر این دردسر را برطرف می‌سازد.

براساس مطالعات، نوشیدن روزانه‌ ۱ تا ۲ لیتر آب برای کمک به کاهش وزن کفایت می‌کند.

آب مورد نیاز بدن در مقیاس‌های مختلف:

لیتر: ۱ تا ۲ لیتر

لیوان : ۴ تا ۸ لیوان

اما در نظر داشته باشید که این تنها یک قاعده‌ی عمومی اســت. برخی افراد به میزان کمتری آب نیاز دارند، حال آنکه سایرین به مقدار بیشتری نیاز دارند. همچنین نوشیدن آب بیش از حد نیز می‌تواند منجر به مسمومیت آبی شود. حتی در موارد حاد مانند مسابقات، نوشیدن آب منجر به مرگ شده اســت.

آب برای لاغری می‌تواند واقعا سودمند باشد.

آب ۱۰۰٪ فاقد کالری اســت، به سوزاندن بیشتر کالری کمک می‌کند و اگر پیش از غذا مصرف شود حتی می‌تواند اشتها را فروکش نماید.

چنانچه آب را جایگزین نوشیدنی‌های حاوی شیرین کننده نمائید، مزایای آن حتی بیشتر هم می‌شود. راهی خیلی ساده برای کاهش شکر و کالری.

با این حال، به خاطر داشته باشید که اگر مبتلا به اضافه وزن یا چاقی هستید و باید میزان چشمگیری از وزن خود کم نمائید، علاوه بر نوشیدن آب کارهای دیگری نیز باید انجام دهید.

آب تنها یکی از موارد اســت، تکه‌ای خیلی کوچک از یک پازل.

ممنون از این که این خبر را در بخش پزشکی و سلامت توما خواندید
بخش پزشکی مجله توما مطالب زیر رو هم به شما پیشنهاد میکند

نوشته تاثیر نوشیدن آب برای لاغری و کاهش وزن اولین بار در مجله آنلاین میهنی ها. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۱۹ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : دیگر

شاید شنیده‌اید که چینی‌ها از همه چیز کپی می‌زنند. این بار شرکت زوتیه (Zotye) با تقلید از پورشه ماکان خودروی جدیدی با نام SR9 راهی بازار چین کرده، که یک SUV به نام نانشنگ اســت.

برخی خودروسازان چینی با وجود همه تلاش‌های خود برای فطریقه داخلی، نمی‌توانند از کپی بیشرمانه خودروهای غربی خودداری کنند.

مقاله‌های مرتبط:

یکی از آنها شرکت زوتیه و خودروی SR9 اســت که ما آنرا  تحت پوشش قرار داده‌ایم، اما این نسخه تقلیدی پورشه ماکان در حال حاضر خود را برای ماه مه آینده در نمایشگاه خودروی شانگهای آماده می‌کند.

2ac90710 0a72 4cee a40a 195bcaeb1e0f کپی‌برداری شرکت چینی زوتیه از پورشه ماکان

به نظر می‌رسد که ظاهر پورشه ماکان برای زوتیه کافی نبوده، چرا که این شرکت یک نسخه صورتی SUV به نام “Nunsheng”، به معنی “الهه”، تولید کرده اســت. به گفته CarNewsChina، این اصطلاح در زبان عامیانه چینی به معنای “زن ستایش شده” اســت و اغلب برای اشاره به یک شخص مشهور اســتفاده می‌شود.

7a8042a1 8bdf 422b 8319 413121bab344 کپی‌برداری شرکت چینی زوتیه از پورشه ماکان

نه تنها بیرون “اس آر ۹ الهه” به رنگ صورتی اســت، بلکه داخل اتاق و بالای صفحه داشبورد، درها، اهرم تعویض دنده، کنسول مرکزی و بعضی سطوح دیگر به رنگ صورتی اســت، با چرم متضاد به رنگ کرم سفید که در بعضی جاها اســتفاده می‌شود. علاوه بر این، زوتیه می‌گوید که خانوم‌هایی که در آینده این خودرو را می‌خرند می‌توانند قلابدوزی را نیز به عنوان روپوش صندلی داشته باشند.

bf07a6c6 ab56 4e96 aedf b9d449f762ab کپی‌برداری شرکت چینی زوتیه از پورشه ماکان

در حالی که نسخه معمولی SR9 می‌تواند در چین از ۱۵،۷۹۰ دلار قیمت داشته باشد، نسخه ی “الهه” هزینه‌هایی بیش از ۲۶،۰۰۰ دلار دارد، در حالی که از پیشرانه ۲.۰ لیتری توربوشارژر مشابه با نسخه معمولی فقط با ۱۹۰ اسب بخار قدرت اســتفاده می‌کند.

جدیدترین و داغترین مطالب دنیای جالب تکنولوؤی ها در سایت توما
مطالب گوناگون از از اخبار دنیای وب و تکنولوژی

نوشته کپی‌برداری شرکت چینی زوتیه از پورشه ماکان اولین بار در مجله آنلاین میهنی ها. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۱۹ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : دیگر

326050 477 (عــکــس هـا) آموزش دفاع شخصی به دختران هندی

با توجه به افزایش خشونت علیه زنان در هند شماری از دختران در شهر “جامو” در غرب ایالت جامو و کشمیر رو به یادگیری فنون دفاع شخصی آورده‌اند.

به نقل میهنی ها، در هند علی‌رغم وجود موارد مختلف خشونت علیه زنان و دختران اغلب این حوادث به دلیل باورهای فرهنگی گزارش نمی‌شود، از این رو آمار دقیقی از وقوع این حوادث در دست نیست.

  

با این حال گزارشات بین المللی حاکی از آن اســت که جنایات علیه زنان در هند با افزایش ۷٫۵ نسبتی روبه رو شده اســت. بیشتر قربانیان تجاوز در هند از میانگین سنی بین ۱۸ تا ۳۰ ســال برخوردارند. از هر سه قربانی تجاوز یکی زیر ۱۸ ســال و از هر ده قربانی تجاوز یکی زیر ۱۴ ســال سن دارد و بر این اساس تخمین زده شده در هندوستان هر ۲۰ دقیقه به یک زن تجاوز می‌شود. در هیمن حال شماری از دختران در شهر “جامو” در غرب ایالت جامو و کشمیر رو به یادگیری فنون دفاع شخصی آورده اند تا بتوانند در برابر خشونت های رومزه از خود دفاع کنند.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته (عــکــس هـا) آموزش دفاع شخصی به دختران هندی اولین بار در مجله آنلاین میهنی ها. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۱۹ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : دیگر

717023 967 اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری مالکیت و اداره شهرک های صنعتی

در جلسه امروز هیئت وزیران به ریاســت دکتر روحانی رییس­ جمهوری آیین ­نامه اجرایی نحوه اســتفاده مؤدیان مالیاتی از سامانه صندوق فطریقه به تصویب رسید.

به نقل میهنی ها به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ،در ابتدای جلسه هیئت وزیران آیین­ نامه اجرایی مربوط به نحوه اســتفاده مؤدیان مالیاتی از سامانه صندوق فطریقه «صندوق ماشینی (مکانیزه) فطریقه» را با هدف امکان شناسایی فعالان اقتصادی در نظام مبادلات اقتصادی و به حداقل رساندن فرار مالیاتی و حذف دفاتر قانونی برای اشخاص حقیقی، به تصویب رساند.

به موجب این آیین­ نامه، مؤدیان مالیاتی اعم از اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌ نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود از سامانه‌ صندوق فطریقه و تجهیزات مشابه اســتفاده نمایند.

آیین­ نامه مذکور با اهدافی از جمله شفاف‌سازی اقتصادی در طول زنجیره واردات، تولید، توزیع، مصرف و مالیات­ های پرداخت شده مرحله قبل و به حداقل رساندن فرار مالیاتی، تأمین درآمدهای پایدار و ســالم، حذف دفاتر قانونی اعم از دفتر روزانه، دفتر کل و دفتر مشاغل برای اشخاص حقیقی، امکان شناسایی فعالان اقتصادی در نظام مبادلات اقتصادی و سهولت در تعیین ظرفیت مالیاتی کشور به تصویب رسید.

آیین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک­ های صنعتی اصلاح شد

در ادامه هیئت وزیران با هدف اداره مطلوب شهرک‏ ها و نواحی صنعتی و ارایه خدمات مناسب به واحدهای مستقر در آنها و نیز حفظ و صیانت از سرمایه‏ گذاری‏ های انجام شده در این خصوص، با اصلاح آیین­ نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک­ های صنعتی موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، در صورتی که بیش از ۷۵ نسبت زمین‏ های قابل واگذاری در فاز عملیاتی در هر شهرک و ناحیه صنعتی واگذار و حداقل تعداد واحدهای به بهره‏برداری رسیده در شهرک صنعتی به ۲۵ واحد و در ناحیه صنعتی روستایی به ۱۵ واحد برسد، شرکت بر اساس شرایط مندرج در اساسنامه نمونه نسبت به تشکیل شرکت خدماتی اقدام و اداره امور شهرک و ناحیه صنعتی را به این شرکت واگذار می‏ نماید.

همچنین در صورتی که حداقل ۷۵ نسبت زمین‏ های قابل واگذاری در هر شهرک و ناحیه صنعتی واگذار و حداقل ۵۰ نسبت از واحدهای مستقر در آن با هر تعداد به بهره‏برداری رسیده باشد، شرکت موظف به تشکیل شرکت خدماتی در آنها خواهد بود.

 

 فوق ­العاده اشتغال خارج از کشور مأموران ثابت دستگاه­ های اجرایی افزایش می ­یابد

سپس دولت با توجه به تقاضای دستگاه­ های اجرایی مبنی بر اصلاح ارقام پرداختی فوق ­العاده اشتغال خارج از کشور به دلیل تغییر شرایط هزینه ­های زندگی در کشورهای مختلف و همچنین به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در کلیه دستگاه­ ها، با افزایش ارقام فوق ­العاده اشتغال خارج از کشور مأموران ثابت دستگاه­ های اجرایی اعزامی به خارج از کشور موافقت کرد.

 ارزیابی عملکرد دستگاه ­های مسئول درخصوص سند آسیب ­شناسی کلانشهرها در بخش محیط زیست و خدمات شهری

هیئت وزیران در ادامه جلسه، عملکرد دستگاه ­های مسئول را درخصوص سند آسیب­ شناسی کلانشهرها در حوزه محیط زیست و خدمات شهری و در بخش­ های آتش­ نشانی و امور ایمنی، پسماند، فضای سبز و حمل و نقل و ترافیک مورد ارزیابی قرار داد و راهکارها و پیشنهادهای تکمیلی در جهت رفع موانع اجرای مصوبات دولت در این بخش­ ها بررسی شد.

مجوز موافقت نامه تأسیس مرکز بین ­المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی در ایـــران صادر شد

در پایان دولت به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایـــران و سازمان یونسکو درخصوص تأسیس مرکز بین­ المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک در ایـــران – تهران اقدام نماید.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری مالکیت و اداره شهرک های صنعتی اولین بار در مجله آنلاین میهنی ها. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۱۹ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : دیگر

1311652 788 تهران برای شادی بیشتر، پاتوق می خواهد

روزنامه آرمان- زهرا سلیمانی: بر اساس یک گزارش بین‌المللی درباره میزان شادی در جهان، ایـــران از لحاظ شاخص‌های نشاط عمومی در میان ۱۵۷ کشور مورد بررسی در رتبه ۱۰۵ قرار دارد. این در حالی اســت که در کشور ما شادی‌های اجتماعی در حد ارتباط کلامی توقف شده و از ارتباطات رفـــــتاری و احساسی واقعی خبری نیست. آنچه در ادامه می‌خوانید نظرات زهرا نژاد بهرام، منتخب مردم تهران برای پنجمین دوره شورای شهر در گفت‌و‌گو با «آرمان» اســت.

برای تبدیل شهر تهران به شهری سرشار از نشاط و شادی باید چه اقداماتی انجام داد؟

برای توسعه شادی و نشاط در بین افراد جامعه باید بتوان شهر را متناسب با روح انسان طراحی کرد. هر قدر که شرایط زیست در شهرها با روح انسان همخوانی داشته باشد به نسبت روح انسان نیز از نشاط و آرامش لازم برخوردار می‌شود. برای مثال اگر در فضای پیرامون انسان فضای سبز، مناظر زیبا با فرصت‌های متعدد برای تفریح، نشاط و گفت‌و‌گو فراهم باشد به نسبت شهر از لحاظ زیست انسانی قابل سکونت اســت. باید توجه داشت که مفهوم نشاط به این معنا نیست که از صبح تا شب فقط افراد با یکدیگر بخندند، بلکه نشاط به معنای شوق به زندگی اســت. باید بتوان با پویایی و نشاط به حفظ خانواده و تربیت فرزندان در جامعه پرداخت.

 

در اصل مفهوم نشاط به معنای سر زندگی می‌تواند هویت شهر را حفظ کند. باید برای اتصال بین انسان و شهر چند کالبد در شهر ایجاد کرد. البته شهر تهران دارای چنین ظرفیت‌هایی اســت، اما تاکنون اقدامات انجام شده به شکل نهادینه نبوده اســت. در دهه ۱۹۹۰میلادی در دنیا شهرها بر اساس جنسیت تقسیم‌بندی می‌شدند.برای مثال بر اساس تعاریف در آن دوران پاریس شهر زنانه و مسکو شهر مردانه نامگذاری شده بود. با بررسی دلایل نامگذاری این شهرها باید گفت که برخی شاخص‌ها در هر شهر ارتباط بین انسان و سازه‌ را فراهم می‌کرد. در این وضعیت هر قدر سازه‌های ترکیب شهرها سخت‌تر بود امکان اســتفاده مردان از آن افزایش می‌یافت و به این شهرها، شهرهای مردانه گفته می‌شد. این در حالی اســت که هر قدر یک شهر از فضای سبز بیشتر و از محل‌های متنوع برای گفت‌و‌گو برخوردار بود، از آن تحت عنوان شهر زنان نام برده می‌شد.

درباره ویژگی‌های شهر تهران توضیح دهید.

شهر تهران از پستی و بلندی‌های طبیعی فراوان برخوردار اســت. بر این اساس مدیریت شهری می‌تواند برای ارتقای نشاط در این شهر، شهر کالبد محور را به شهر انسان محور تبدیل کند. در چهار ســال اخیر از سوی شهرداری اقدامات مختلف در زمینه تغییر رویکرد در حوزه شهری انجام شده اســت. برخی از مدیران شهری نیز از تغییر رویکرد خود در قالب رویکرد اجتماعی سخن گفته اند، اما هنوز شهر تهران با رویکرد انسان محور اداره نشده اســت. هم اکنون در انتخاب شهردار فردی مدنظر قرار می‌گیرد که به حوزه‌های مدیریت، مهندسی و اجتماعی تسلط داشته باشد. باید دانست که شهردار باید فردی مدیر باشد، چون یک مدیر به ابعاد مختلف زندگی انسانی توجه دارد. به نظر می‌رسد برای دستیابی به شهر با نشاط باید بتوان با تغییر رویکرد طریقه‌ها را به شکل مناسب تغییر داد؛ طبیعتا با تغییر طریقه‌ها، طرح‌ها نیز تغییر می‌کند. با بررسی پروژه‌های مختلف شهرداری باید گفت که ۹۰‌نسبت پروژه‌ها سازه‌ای‌ اســت.

 

این در حالی اســت که پروژه‌های اجتماعی باید بر اساس نیاز شهروندان به شکل مناسب اجرا شود. بی‌شک با تغییر طریقه‌ها پروژه‌ها نیز تغییر می‌کند. شهرداری تهران به دلیل ظرفیت‌های جغرافیایی می‌تواند از ظرفیت باغات و دیگر قابلیت‌ها برای سرزندگی شهر اســتفاده کند. ایجاد سرزندگی برای تهران می‌تواند با رفع ترافیک، افزایش فضای سبز و اســتشمام هوای مناسب و پاک همراه باشد. افراد شهرنشین باید بتوانند از امکانات فضای شهری بهره‌مند شوند. امروزه افراد معدودی می‌توانند از فضای شهری بهره‌مند شوند، چون با بررسی کوچه‌ها و خیابان‌های این شهر باید گفت که برای تمامی افراد در جامعه ظرفیت‌های متناسب برای اســتفاده از امکانات شهری وجود ندارد. باید قبل از هرگونه اقدام در زمینه ساخت‌و‌ساز شهری امکان اســتفاده کودکان، ســالمندان، معلولان جسمی و حرکتی و… ایجاد شود. در شرایط فعلی افراد دارای معلولیت‌ها یا کم توان به دلیل نبود شرایط مناسب مجبور به تردد محدود در شهر هستند و به نسبت آنها در دریافت نشاط و شادی از شهرها ناتوانند. هر قدر ارتباط انسان با سازه‌ها بر اساس احساس انسانی طراحی و ساخته شود، طبیعتا میزان نشاط در شهر تهران افزایش می‌یابد.

برای احیای نشاط در تهران چه باید کرد؟

بر اساس برنامه دوم توسعه باید با تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی در زمینه ارتقای فرهنگ اســتفاده از این وسایل عمومی اقدامات مناسب انجام شود، چون اســتفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی باعث می‌شود شهر در اختیار انسان‌ها قرار گیرد و فضا برای تردد افراد پیاده افزایش ‌می‌یابد. اســتفاده از دیگر وسایل همچون دوچرخه و موتورسیکلت‌های برقی یکی دیگر از فرصت‌های شهر برای باز تولید نشاط و شادی اجتماعی اســت.

 

برای مثال افراد ساکن در شهر تهران در فصل زمستان به دلیل وجود سوخت‌های فسیلی نمی‌توانند آن‌طور که باید و شاید در شهر تردد داشته باشند و همین امر باعث بروز افسردگی می‌شود. همچنین برای افزایش نشاط اجتماعی باید با ایجاد پاتوق و تمرکز بر محله گرایی به تقویت ارتباط با یکدیگر پرداخت و به این شکل در کوتاه‌مدت سرزندگی را به شهر تهران برگرداند. ســالم سازی شهر تهران با کاهش ترافیک، ایجاد فضای گفت‌و‌گو و پاتوق‌های محله‌ای باعث ارتباط بیشتر افراد با یکدیگر و ایجاد آرامش در بین آنها می‌شود.

به نظر شما حوزه شهری برای بهبود وضعیت روحی شهروندان چه اقداماتی باید انجام دهد؟ آیا با افزایش فضا‌های شاد همچون برگزاری جنگ‌های خنده در پارک‌ها یا دیگر اماکن عمومی می‌توان نشاط و همبستگی اجتماعی را در جامعه افزایش داد؟

امروزه در دنیا اغلب افراد به دلیل زندگی در خانواده‌های هسته‌ای و کمبود ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر و وجود اســترس‌های ناشی از کار و آلودگی هوا در کلانشهرها در معرض ابتلا به افسردگی هستند. در این شرایط برخی کشورها با اســتفاده از فضای طبیعی شهرها توانسته‌اند میزان افسردگی را بین افراد جامعه کاهش دهند. با توجه به آموزه‌های دینی می‌توان با تقویت ارتباطات افراد در قالب صله رحم شدت افسردگی را در جامعه کاهش داد. برای تقویت این فرهنگ تبلیغات میدانی در سطح شهر تاثیرگذار اســت. درضمن ایجاد فضاهای سبز نظیر پارک‌ها در اشکال مختلف می‌تواند فرصت‌ تعامل و همدلی را در بین افراد ایجاد کند. همچنین برگزاری جنگ‌های شادی در ارتقای نشاط اجتماعی موثر اســت، هر چند این اقدامی کوتاه‌مدت به حساب می‌آید. با ایجاد فرصت برای فعالیت و جنب و جوش شبانه در شهر می‌توان علاوه بر ایجاد فرصت اقتصادی مناسب شادی و نشاط نیز ایجاد کرد

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته تهران برای شادی بیشتر، پاتوق می خواهد اولین بار در مجله آنلاین میهنی ها. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۱۹ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : دیگر

hair تغذیه نامناسب و ریزش موی مادر در دوره شیردهی

در دوران بارداری، سطح بالای هورمون اســتروژن باعث افزایش رشد موها و همچنین ضخامت و درخشندگی بیشتر موها در خانوم‌ها می‌شود. پس از زایمان، برخی تغییرات هورمونی در بدن رخ می‌دهد و سطح هورمون اســتروژن افت پیدا می‌کند. در اثر این تغییرات، بعد از زایمان و در دوران شیردهی، مادر به‌طور ناگهانی دچار ریزش مو می‌شود. این که طبیعت در دوران بارداری موهای پرپشت و درخشانی به خانوم‌ها هدیه می‌دهد و بعد از زایمان دوباره آن‌ها را پس می‌گیرد ممکن اســت چندان خوشایند نباشد؛ البته خوشبختانه ریزش مو در شیردهی موقتی اســت و پس از گذشت شش تا دوازده ماه، دوباره به حالت عادی برمی‌گردد. با این وجود، مادران در دوران شیردهی اغلب به این ریزش مو توجه دارند و اگر راه حلی برای آن پیدا کنند، از آن اســتقبال خواهند کرد.

بر اساس آمار جهانی، ۴۰ تا ۵۰ نسبت از خانوم‌ها ریزش مو در شیردهی را تجربه می‌کنند. البته همانطور که گفته شد، شیردهی علت اصلی ریزش مو نیست؛ بلکه تغییرات هورمونی پس از زایمان منجر به ریزش مو در شیردهی می‌شود. برخی عوامل دیگر نیز به‌طور غیرمستقیم در ریزش موی زنان پس از زایمان نقش دارند:

 • اســترس یکی از علل ریزش مو در شیردهی اســت. در دوره شیردهی، مادر بی‌وقفه به نوزاد خود شیر می‌دهد و خواب بسیار کمی دارد. همچنین دوران نقاهت و بازیابی پس از زایمان باعث بروز اســترس‌های زیادی می‌شود. ریزش مو ، پاسخ بدن به اســترس‌های جسمی و روانی مادر اســت. سه تا چهار ماه پس از رفع اســترس، ریزش مو نیز برطرف خواهد شد.
 • تغذیه نامناسب، علت دیگر ریزش مو در شیردهی اســت. بهترین راه برای حفظ رشد موها و جلوگیری از ریزش مو در شیردهی ، داشتن رژیم غذایی غنی و دریافت مواد مورد نیاز برای رشد موهاســت.

نقش تغذیه در جلوگیری از ریزش مو در شیردهی

تغذیه ســالم در دوران شیردهی به اندازه دوران بارداری اهمیت دارد؛ البته رعایت رژیم غذایی با وجود داشتن یک نوزاد شیرخوار، کار چندان ساده‌ای برای مادر نیست. بنابراین مادر حتما باید برنامه مشخصی برای تأمین نیازهای غذایی خود داشته باشد تا دچار ریزش مو نشود. مصرف غذاهای غنی از پروتئین، آهن، فلاونوئیدها، آنتی اکسیدانت ها، اسیدهای چرب ضروری ( به‌ویژه امگا ۳ )، ویتامین A، ویتامین B6، ویتامین B12، بیوتین، ویتامین C و ویتامین E به‌طور قابل توجهی در کاهش ریزش مو نقش دارد. کمبود هر یک از منابع غذایی ذکر شده می‌تواند باعث ریزش مو در شیردهی شود. بر اساس تحقیق انجام شده در ســال ۲۰۱۱ توسط وزارت بهداشت، ۱۴% از خانوم‌های ایـــرانی دچار کمبود ویتامین A و ۱۵% از آن‌ها دچار فقر آهن هستند.

مادران در دوره شیردهی برای تأمین پروتئین مورد نیاز خود باید دو تا سه وعده غذایی غنی از پروتئین مانند حبوبات، گوشت، مرغ و ماهی مصرف کنند. آهن مورد نیاز رژیم غذایی نیز باید از طریق زرده تخم مرغ، گوشت، لوبیا و میوه‌های خشک دریافت شود. برای جذب آهن در بدن نیز لازم اســت مواد غذایی سرشار از ویتامین C در کنار منابع غذایی آهن مصرف شوند.

hair2 تغذیه نامناسب و ریزش موی مادر در دوره شیردهی

نسبت قابل توجهی از مادران حتی با وجود داشتن یک رژیم غذایی حساب شده، دچار فقر آهن هستند؛ این موضوع، اهمیت اســتفاده از مکمل‌های غذایی در دوران شیردهی را نشان می‌دهد. یک مکمل مناسب و مورد تأیید در کنار رژیم شیردهی متنوع و متعادل، فواید زیادی می‌تواند داشته باشد. با توجه به وجود کمبودهای تغذیه‌ای که متأسفانه در بسیاری از خانوم‌ها مشاهده می‌شود، مکمل‌های غذایی می‌توانند ریزمغذی‌های مورد نیاز را راحت‌تر و مقرون به صرفه‌تر تأمین کنند.

پودر شیر غنی شده ، مناسب نیازهای مادران در دوره شیردهی

پودر شیر غنی شده مکملی اســت که مصرف آن معمولا به مادران در دوره شیردهی توصیه می‌شود. پودر شیر غنی شده ، شیر بر پایه شیر گاو اســت که با املاح معدنی، ویتامین‌ها و ریزمغذی‌های مورد نیاز غنی شده اســت به گونه‌ای که کمبودهای تغذیه‌ای شیر گاو را جبران می‌کند. به طور مثال یک لیوان شیر غنی شده در مقایسه با شیر گاو، ۶۰ برابر آهن و ۸ برابر ویتامین A بیشتری دارد. یکی از انواع شیرهای غنی شده موجود در بازار ایـــران ، ببمام اســت که مناسب با نیازهای مادران در دوره شیردهی تهیه شده اســت. برای اینکه در مورد این محصول بیشتر بدانید روی لینک ببمام کلیک کنید.

ممنون از این که این خبر را در بخش پزشکی و سلامت توما خواندید
بخش پزشکی مجله توما مطالب زیر رو هم به شما پیشنهاد میکند

نوشته تغذیه نامناسب و ریزش موی مادر در دوره شیردهی اولین بار در مجله آنلاین میهنی ها. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۱۹ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : دیگر

141820 436 راز تخريب‌ها و بيقراری های مخالفان دولت چيست؟

محمد کاظمی نماینده مجلس در اعتماد نوشت:
 
نزدیک به ٢ ماه از انتخابات ریاســت‌جمهوری گذشته اســت ولی هنوز خط تخریب دولت به قوت خود باقی اســت و گاهی چنان به عملکرد قوه اجراییه و شخص رییس‌جمهور حمله می‌کنند و تند می‌روند که گویی درنظر آنان هنوز انتخابات پایان نیافته اســت. می‌توان دلایل متعددی برای این اســتراتژی ادامه‌دار برشمرد و حتی برخی از انتقاد‌ها را طبیعی دانست ولی کاملا طریقهن اســت که متولیان مخالف راه کاملا اشتباهی را پیش گرفـــــته‌اند و چندان نظر به عواقب اعمال خود ندارند.

 

هرچند برخی ناظران اقدامات مخالفان دولت را ناشی از عصبانیت از افزایش چشمگیر آرای رییس‌جمهور محترم می‌دانند و مبنای معقولی برای این همه آسمان و ریسمان درنظر نمی‌گیرند ولی باید توجه داشت که ادامه روند کنونی تخریب دولت نه تنها نفع ملک و ملت را در بر ندارد که زیان بزرگ‌تری متوجه عاملان و آمران خواهد کرد.

 

بهترین مصداق بارز و رسمی این معنا در انتخابات بروز کرد که هر چه بر تنور تخریب و توهین دمیدند نتایج عکس به بار آمد و مردم را به حجم مخربی که ساختند به‌شدت حساس کرد. بر همین اساس بدیهی اســت که ادامه روند کنونی همان نتایج را حاصل خواهد کرد و این معنا را تداعی می‌کند که مخالفان از جلب نظر مردم ناامید شده، اهداف دیگری را دنبال می‌کنند.

 

ابتدا به نظر می‌رسد عده‌ای تلاش می‌کنند دولت در هر صورت خصوصا در حوزه‌های ملموس برای مردم موفقیتی به دست نیاورد یا موفقیتش چنان کوچک نمایی بشود که درنظر نیاید. چنین عمل و طریقهی واقعا مخل مبانی اخلاق و تعهد به مردم و کشور اســت و البته قطعا از چشم مردم دور نخواهد ماند و در مواقع گوناگون آنان را با مردم دچار رویارویی خواهد کرد.
 
این شیوه ناپسند عیب بزرگ دیگری هم دارد که جامعه را دوقطبی می‌کند و اکثریت موافقان را در مقابل مخالفان قرار خواهد داد. اما ضرر دیگر اینکه در چنین فضایی نقد علمی و دلسوزانه عملکرد دولت دیگر جایی برای طرح نخواهد یافت و اگر هم بیان شود در هیاهوهای سیاسی گم می‌شود و مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

 

کار اجرا حوزه بسیار سخت و پیچیده با انواع چالش‌ها و مانع‌هاســت و مدیران هم در آن دچار خطای فراوان می‌شوند، وقتی نقد درست و علمی جای خود را به مچ‌گیری‌های سیاسی بدهد اتفاقا مدیران ضعیف از آن اســتقبال کرده و نواقص احتمالی را پشت پرده‌های سیاســت مخفی می‌کنند، اینجاســت که اصلی‌ترین قربانی منافع مردم خواهد بود و افراطیون مخالف قبل از اینکه به رقیب ضربه زده باشند به مردم خسارت وارد کرده‌اند.

اما به نظر می‌رسد مخالفان تندروی دولت با وقوف به همه موارد ذکر شده هدف بزرگ‌تری را تعقیب می‌کنند، هدفی که از نظر آنان هر هزینه‌ای برایش رواســت! موضوع آن اســت که جناب آقای دکتر روحانی یک رییس‌جمهور همطراز ٢۴ میلیون رای و اقتداری مستظهر به حمایت بالا از سوی جامعه اســت. چنین رییس‌جمهوری می‌تواند کارهای بزرگ بکند و موانع درشت را از جلوی پای خود و مردم بردارد. اگر چنین شود که می‌شود شکستی کم سابقه نصیب مخالفان افراطی خواهد شد و سپهر سیاســت در کشورمان را با تحولی بزرگ روبه‌رو خواهد کرد. به نظر می‌رسد تمام تلاش مخالفان دولت این اســت که جناب آقای روحانی چنان درگیر و مشغول و محاط در بحران‌های روزمره شود که هم از اقتدارش کاســته شود و هم از حل مشکلات بزرگ سیاسی و اقتصادی فرو بماند.

مثلا اگر فردا دستگاه ریاســت‌جمهوری اعلام کند که اهداف جناب آقای روحانی از رشد یکی، دو نسبتی اقتصاد و ایجاد اشتغال و بستن چند قرار داد بزرگ و خریدن هواپیما و افزوده نشدن تحریم جدید تجاوز نخواهد کرد احتمالا توپخانه‌های مخالفان خاموش خواهد شد و چه بسا کمک کنند که این حداقل‌ها تحقق هم پیدا کند.

 

مشکل آنجاســت که ٢۴ میلیون رای‌دهنده رسمی و بسیاری که موفق به رای دادن به ایشان نشدند و با درهای بسته حوزه‌های رای‌گیری مواجه شدند از رییس‌جمهور انتظارت بزرگ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارند و ایشان هم که به تلویح و تصریح قول عملی کردن وعده‌های خود را داده اســت باید بدین سو حرکت کند.

 

این درست همان نقطه‌ای اســت که احتمالا مخالفان تندرو و تندخو را بی‌قرار می‌کند و آتش بس همجناحی‌های خود را هم برنمی‌تابند. اما شاید خوشتر آن باشد که رییس‌جمهور محترم ضمن پایبندی به میثاقی که با مردم بسته اســت با آرامش و همراهی همان مردم بهانه‌ها را از مخالفان بگیرد و یکی از اهداف بزرگ خود را ناموفق کردن غوغاســالاران برای ایجاد تنش و چالش و معرکه‌آفرینی قرار دهد.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته راز تخریب‌ها و بیقراری های مخالفان دولت چیست؟ اولین بار در مجله آنلاین میهنی ها. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۱۹ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : دیگر

 325949 930 جنگ قدرت برای کسب قدرت در شهرداری تهران

فرارو- مدیریت شهری که کلاغ هایش هم حاضر نیستند در آن بمانند، مجسمه هایش سرقت می شوند، سایه زلزله بر سرش سنگینی می کند، ترافیکش متوقف نمی شود و ســالانه نهایتا چند روز هوای پاک دارد کار ساده ای نیست. شورای جدید شهر تهران این روزها با چراغ به دنبال مدیری می گردد تا بتواند دردسرات ریز و درشت پایتخت را مرتفع کند.

به نقل فرارو، غلامحسین کرباسچی شهردار پیشین تهران و یکی از چهره های شاخص اصلاح طلبان روز شنبه  در گفت و گویی از خصوصیات یک شهردار خوب برای پایتخت گفته اســت. او معتقد اســت شهردار تهران باید “انگیزه داشته باشد، یعنی نخواهیم کسی را وادار کنیم که این مسئولیت را قبول کند، درحالی که  برای آن انگیزه‌ای ندارد. دوم این‌که حداقل اطلاعاتی از وضع شهر و تجربه کار در شهرداری داشته باشد. سوم همان موضوعی اســت که جناب جناب خاتمی هم بر آن تاکید کردند و آن این اســت که شهردار تهران باید یک شخصیت شناخته‌شده ملی و مورد توجه باشد و نهایتا شهردار آینده تهران باید دارای برنامه عملی باشد.”

پیدا کردن فردی با این شاخص ها و خصوصیات کار ساده ای نیست. شورای شهر تهران اکنون یک دست اصلاح طلب اســت، قاعدتا به دنبال پیدا کردن چهره ای اصلاح طلب برای مدیریت پایتخت اســت. در این بین گزینه های مختلفی مطرح شده اند، رقابت سنگینی بین گروه های مختلف اعتدالگرا و اصلاح طلب برای به دست آوردن این کرسی حیاتی به وجود آمده اســت.

تا حالا۵ گزینه مطرح شده اســت؛ محمد علی نجفی، محسن هاشمی، محسن مهرعلیزاده، محمود حجتی، منصور بیطرف، حسین مرعشی و پیروز حناچی نام هایی هستند که بیشتر در افکار عمومی و محافل سیاسی اصلاح طلب مطرح شده اند.

هر کدام از این گزینه ها از سوی جریانی معرفی شده و حمایت می شوند. محمد علی نجفی، محسن هاشمی و حسین مرعشی گزینه های حزب کارگزاران هستند. محمود حجتی و منصور بیطرف از سوی اصلاح طلبان نزدیک به سید محمد خاتمی و به طور مشخص حزب اتحاد ملت پیشنهاد شده اند.

پیروز حناچی و عباس آخوندی نیز جزو گزینه ها بوده اند که البته کمتر مورد حمایت سیاسی قرار گرفـــــته  و شانس کمی دارند.

شاید پدیده این لیست محسن مهرعلیزاده اســت که به صورت تکرو و با حمایت برخی فعالان سیاسی و اقتصادی وارد میدان شده اســت، با این حال توانسته تا حدودی خود را به عنوان یکی از گزینه های اصلی مطرح کند. مهر علیزاده فعالیت رسانه ای گسترده ای نیز برای نشستن بر کرسی شهردار تهران آغاز کرده اســت. گفته می شود او از حمایت حداقل ۵ یا شش عضو شورا برخوردار اســت.

در این بین عده ای می گویند اسحاق جهانگیری می توانست برای شهرداری تهران گزینه بهتری باشد. چرا که او هم چهره‌ای ملی اســت و هم اینکه از حمایت تمام گروه های سیاسی اصلاح طلب و اعتدالگرا برخوردار اســت. گویا جهانگیری شهرداری تهران را نپذیرفـــــته اســت.

به این ترتیب رقابت سیاسی برای انتخاب شهردار را می توان اینگونه خلاصه کرد که محمد علی نجفی بالاترین شانس را دارد، اما برخی گزارش ها حاکی از آن اســت که دولت تمایل دارد او به شهرداری نرود و در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خدمت کند، از طرف دیگر گفته می شود خود نجفی نیز انگیزه ای برای نشستن بر کرسی شهردار تهران ندارد.

پس از نجفی محمود حجتی بیشترین شانس را دارد. او یک چهره کاملا اصلاح طلب و از مدیران باسابقه کشور اســت. حجتی در چهار ســال دولت حسن روحانی نیز در وزارت کشاورزی کارنامه موفقی از خود به جا گذاشته اســت.

محسن مهرعلیزاده، از مدیران صنعتی و ورزشی کشور بوده اســت که اکنون سودای رسیدن به شهرداری تهران را دارد او زمانی سودای ریاســت جمهوری داشت که به شدت شکست خورد گویا اکنون شانس بیشتری برای پیروزی دارد.

محسن هاشمی نیز یکی از گزینه های جدی بود، شاید بتوان گفت جدی ترین گزینه، او بالاترین رای را در میان اعضای شورای شهر تهران کسب کرد اما با تصمیم شورا مبنی بر این که هیچ کدام از اعضا نمی توانند گزینه شهرداری شوند شانس خود را از دست داده اســت مگر اینکه شورا در تصمیم خود تجدید نظر کند.

توصیه ای که غلامحسین کرباسچی در این باره مطرح کرده اســت: «به‌نظرم شورا کمی سختگیرانه به موضوع خروج یک نفر از اعضا برای تصدی شهرداری نگاه می‌کند. به‌هرحال زمانی که همه اعضای شورای شهر از یک طیف سیاسی هستند، طبیعی اســت که خروج یک نفر از اعضا دردسر خاصی را به وجود نمی‌آورد. ضمن این‌که نفر نخست علی‌البدل هم نماینده یک طیف و یک جریان فکری اســت که در این شهر زندگی می‌کنند ولو در اقلیت. چه ایرادی دارد نماینده آنها هم در شورا حضور داشته باشد.»

حسین مرعشی نیز شانس رسیدن به کرسی شهردار تهران را دارد. او که دایی محسن هاشمی اســت از فعالان حزب کارگزاران و رییس سازمان میراث فرهنگی در دولت سید محمد خاتمی بوده اســت. با این حال شانس او از دیگر گزینه ها کمتر اســت.

این خلاصه ای بود از گمانه زنی ها و بحث ها بر سر انتخاب شهردار تهران. اما این انتخاب بسیار چالش برانگیز اســت. بسیاری از ناظران معتقدند هیچ کدام از این گزینه های برای رسیدن به مدیریت شهری تهران گزینه ایدئال نیستند. آنها وضعیت پایتخت را بسیار دشوار و حتی اسفناک می دانند و معتقدند گزینه های مطرح شد توان  کافی برای مدیریت تهران را ندارند. تنها محمد علی نجفی اســت که رای منفی کمتری دارد.

نگاهی به گزینه های شهرداری تهران نشان می دهد مدیرانی که برای این پست حیاتی و بسیار کلیدی مطرح هستند، سابقه مدیریتی “توسعه گرا” دارند، از محسن هاشمی و حسین مرعشی گرفـــــته تا مهرعلیزاده و بیطرف. این شاید بزرگترین چالش باشد چرا که محمد باقر قالیباف شهردار ۱۲ ســاله تهران، غلامحسین کرباسچی، مرتضی الویری، ملک مدنی و حتی محمود احمدی نژاد که شهرداران پیشین تهران بودند همگی با این اســتراتژی مدیریتی عمل کرده اند. اســتراتژی که تهران امروز را به وجود آورده اســت.

اصلاح طلبان و اعتدالگرایان در ســالهای اخیر بارها به عملکرد توسعه گرایانه و کمیت محور قالیباف انتقاد کرده اند، اما اکنون که قدرت را در دست گرفـــــته اند خود به سمت مدیران توسعه گرا رفـــــته اند. این نشان می دهد شورای جدید شهر تهران اســتراتژی متفاوت و جدیدی برای اداره شهر ندارد.

سوال اساسی این اســت که چرا انتخاب شهردار تهران اینقدر چالش برانگیز اســت؟ چرا رقابتی سنگین سیاسی برای رسیدن به کرسی شهرداری تهران شکل گرفـــــته اســت؟ و اینکه تهران با چه وضعیتی روبه رو اســت که انتخاب را اینقدر سخت کرده اســت. این شهر چه خصوصیاتی دارد که بیشتر کارشناسان معتقدند که باید یک چهره ملی به این کرسی تکیه زند؟

چالش ها بی پایان
بارهای شنیده ایم که می گویند “تهران در آستانه انفجار جمعیت قراردارد”، این گزاره ای درست اســت. هر روز بر جمعیت تهران افزوده می شود، جمعیتی که بیشتر حاصل مهاجرت اســت. براساس سرشماری ســال ۹۵ جمعیت اســتان تهران ۱۲میلیون ۸۰۰هزار نفر اعلام شده اســت. در این بین ۵ میلیون نفر در شهرستان های اســتان تهران ساکن هستند و حدود هشت میلیون نفر جمعیت شهر تهران اســت.

براساس گزارش مرکز آمار ” نرخ رشد جمعیت اســتان تهران طی دوره ١٣٩٠ تا ١٣٩۵ حدود ٧٢ /١‌نسبت بوده که از متوسط کشوری یعنی ٢۴ /١‌نسبت حدود ۴٨ /٠‌نسبت بیشتر بوده که از نظر نرخ رشد جمعیت در رده هفتم در میان اســتان‌های کشور قرار دارد. اســتان تهران در ‌ســال ١٣٩۵ حدود ۶ /١۶‌نسبت جمعیت کشور را در خود جای داده که در ‌ســال ١٣٩٠ در حدود ٢١ /١۶‌نسبت از جمعیت کشور در آن ساکن بوده که در حدود ۴ /٠‌نسبت به سهم اســتان تهران در ‌ســال ١٣٩۵ اضافه شده اســت.”

این آمار نشان می دهد رشد جمعیت تهران در این ســال ها متوقف نشده بلکه افزایش چشمگیری هم داشته اســت. این در حالی اســت که تهران به اعتقاد بسیاری از کارشناسان  به هیچ عنوان ظرفیت این جمعیت را ندارد.

 

فضایی برای افزایش جمعیت وجود ندارد، وضعیت آب در این شهر بحرانی اســت. آلودگی هوا در تهران از معظلاتی اســت که به نظر می رسد ســالها برنامه و زمان می طلبد، اکنون شرایط به گونه ای اســت که حتی کلاغ ها هم از تهران فراری هستند. آلودگی فقط به هوا باز نمی گرددد، معظل پارازیت، آلودگی صوتی و… نیز مطرح اســت.

ترافیک تهران سرسام آور اســت و توسعه شدید بزرگراه ها و شبکه های ارتباطی و زیرزمینی تهران در دوران محمد باقر قالیباف هم هیچ گونه کمکی به حل آن نکرده اســت. تهران شهر فرسوده ایست، بازسازی آن هزینه کلان و زمان فراوان می طلبد. این شهر هویت خود را کاملا از دست داده اســت و نیازمند بازسازی هویتی اســت.

درباره دردسرات و معضلات پایتخت می توان ساعت ها سخن گفت، دردسراتی که همه از آن ها با خبر هستند، آن ها را می شناسند، اما تاکنون هیچ گام درستی در راســتای بهبود وضعیت صورت نگرفـــــته اســت، تهران برخلاف اهداف چشم انداز ۲۰ ســاله “شهر زندگی نیست.”  دردسرات تهران آنچنان زنجیروار به یکدیگر مرتبط هستند که رفع آن ها نیازمند برنامه بسیار دقیق، صبر بی پایان و مدیریتی قدرتمند اســت.  

جذابیت های مدیریتی تهران
چالش های تهران انتخاب یک مدیر توانمند برای آن را بسیار سخت کرده اســت، بسیاری از مدیران حاضر نیستند ریسک مدیریت شهر تهران را بپذیرند، به طور مثال یکی از آن ها محمد علی نجفی اســت که گفته می شود علاقه ای برای حضور در شهرداری تهران نشان نداده اســت.

اما با وجود تمام این چالش‌ها مدیریت این شهر جذابیت هایی هم دارد که باعث شده اســت، مسابقه سیاسی برای رسیدن به کرسی شهرداری تهران راه بیافتد.

 این جذابیت ها چه هستند؟

زمانی گفته می شد که شهرداری تهران پل رسیدن به ریاســت جمهوری اســت. این گمانه وقتی تقویت شد که محمود احمدی نژاد از همین مسیر رییس جمهور شد، اما دو بار شکست قالیباف در انتخابات ریاســت جمهوری این فکر را تضعیف کرد، با این وجود شهرداری تهران همچنان از اهمیت سیاسی ویژه ای برخوردار اســت. این اهمیت زمانی طریقهن می شود که شهردار پایتخت بنا به صلاحدید رییس جمهور می تواند در جلسات هیات دولت شرکت کند.

براساس گزارش ها این نهاد پر قدرت ۵۰هزار نفر کارمند دارد، این یعنی شهرداری پایتخت به اندازه کل سازمان صداوسیما نیروی انسانی دارد، این تعداد نیروی انسانی نشان از اهمیت شهرداری تهران اســت.

در این بین گفته می شود بیش از۸۰۰ پست مدیریتی در شهرداری تهران تعریف می شود. این رقم می تواند برای هر گروه سیاسی جذاب و وسوسه کننده باشد.

بارها شنیده شده و گفته شده که “زندگی در تهران یک فرصت اســت.” نماینده ارومیه می گوید “این شهر با وجود اینکه ۱۵ نسبت جمعیت کل کشور را داراســت، ۵۰ نسبت امکانات کشور را در خود جای داده اســت. ” بیشتر این امکانات با مدیریت شهرداری تهران توزیع می شود.

شهرداری تهران مدیریت همه فضای شهر را داراســت، زمین، زیر زمین و هوا. این مسئله قدرت فزآینده را به مدیر می دهد، محمد حقانی یکی از اعضای کنونی شورای شهر تهران روایتی مطرح می کند که جاذبه مدیریت بر زمین، هوا  و زیرزمین شهر تهران را به خوبی نشان می دهد.

حقانی در مناظره ای خطاب به علیرضا دبیر از اعضای موافق عملکرد شهرداری تهران گفت: «شما (شهرداری) بوستان مادر را فروختید، پولش را به چه حسابی ریختید؟ مگر نباید همه درآمد‌ها وارد خزانه شهرداری تهران شود و بعد از آن خزانه پول برداشت شود؟ این پول بوستان مادر که من خبر دارم حدود ۴۷۰ میلیارد تومان اســت و از فطریقه زمینی که فضای سبز تثبیت شده بوده به دست آمده. من ۱۴ ســال معاون شهرداری بودم این بوستان تابلو داشت حالا به هر دلیلی این بوستان را فروختند، به من بگویند این ۴۷۰ میلیارد به چه حسابی ریخته شده اســت؟»

 

جاذبه مدیریت بر فضای تبلیغاتی تهران نیز اهمیت فزآینده ای دارد که می تواند گروه های سیاسی را به جنگ وادار کند.

گزارش ها از این حکایت دارد که بود جه عمرانی تهران برابر با کل بودجه عمرانی کشور اســت، این موضوع نشان می دهد حجم کار عمرانی و توسعه ای در پایتخت بسیار بالاســت.

 

علیرضا دبیر درباره بدهی های شهرداری تهران می گوید: «شهرداری تهران تا پایان بهار ۹۵حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از این باید به بانک‌ها پرداخت شود و سر رسید شده آن نزدیک ۷ هزار میلیارد تومان اســت یعنی ۴هزار میلیارد تومان آن برای انتهای ســال ۹۷ اســت. همچنین شهرداری از این ۲۰ هزار میلیارد نزدیک ۸ هزار میلیارد تومان هم به پیمان‌کارها بدهکار اســت.»

این آمار نشان دهنده گردش مالی بسیار بالای شهرداری تهران در طول یک ســال اســت. این گردش مالی و فضای کسب و کاری که فعالیت های عمرانی شهرداری ایجاد می کند می تواند برای هر گروه سیاسی و حتی اقتصادی جذاب باشد و آن ها را ترغیب به بدست آوردن کنترل این منبع مالی بزرگ کند.

به این ترتیب جنگ قدرت برای به دست آوردن مدیریت شهر تهران کاملا منطقی به نظر می رسد. این جنگ قدرت در این دوره نیز ناگزیر وجود دارد. دو جریان کارگزاران و اتحاد ملت بازیگران اصلی جنگ قدرت داخلی اصلاح طلبان هستند. باید دید که کدامیک پیروز این رقابت می شوند. شاید هم پدیده ای همچون محسن مهرعلیزاده ناگهان دو گروه قدرتمند سیاسی اصلاح طلبان را کنار بزند.

به هر حال چیزی که مشخص اســت قرار نیست سورپرایزی در کار باشد. چالش ها همان‌ها  و گویی طریقه‌ها هم همان اســت. شورای جدید شهر تهران هیچ ابتکار عمل تازه ای از خود نشان نداده اســت. طرح جدیدی در کار نیست و گزینه های شهرداری تهران هم نشان می دهد قرار نیست تغییر طریقهی در کار باشد، شاید فقط مدیر بهتری بیاید.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته جنگ قدرت برای کسب قدرت در شهرداری تهران اولین بار در مجله آنلاین میهنی ها. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۱۹ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : دیگر

Adobe Scan اپلیکیشنی برای اسکن اسناد و جزوات توسط موبایل و تبدیل تصــویر به متن قابل ویرایش اســت که برای گوشی‌های اندروید و آیفون منتشر شده اســت.

افزایش کیفیت دوربین‌های موبایل، قابلیت‌های جذابی همچون اسکن اسناد را به همراه داشته اســت که با تصــویر‌برداری از جزوات یا دیگر مستندات، قادر به تبدیل آن‌ها به یک فایل PDF در موبایل خواهیم بود. اگر از قشر دانشجویان باشید، به احتمال زیاد حداقل یک بار برایتان پیش آمده اســت که از جزوه‌ی دوست خود، یا از توضیحات نوشته‌شده روی تخته‌ی کلاس تصــویر‌برداری کرده باشید تا در آینده، از آن‌ها اســتفاده کنید. به مرور زمان اپلیکیشن‌های حرفه‌ای‌تری برای این امر تولید شدند که قادر بودند بعد از عکاسی، به طور خودکار جزوه‌ی مورد نظر را از داخل تصــویر جدا کنند و به صورت یک عــکس مستقل و بدون زمینه‌های اضافه (برای مثال میز زیر کاغذ) ذخیره کنند. Adobe Scan یکی از این برنامه‌ها اســت که علاوه بر آنکه قادر اســت جزوات شما را به شکلی خودکار تشخیص داده و تبدیل به پی دی اف کند، می‌تواند متون انگلیسی داخل تصــویر را به متن قابل ویرایش تبدیل کند.

5830039f 415a 48db 9681 f29405cdbb57 برنامه Adobe Scan: اسکن جزوات و تبدیل تصــویر به متن قابل ویرایش  زوم اپ

کارکرد برنامه اندروید و آیفون Adobe Scan به این شکل اســت که ابتدا باید از تمام مدارک یا جزواتی که مد نظر دارید، توسط دوربین داخلی این برنامه عکاسی کنید. بعد از این مرحله، اپلیکیشن به صورت خودکار و هوشمند بخش مربوطه را تشخیص داده و جدا می‌کند. در پایان نیز می‌توانید نتیجه را به صورت یک فایل پی‌دی‌اف ذخیره کنید. این ویژگی علاوه بر تمام ویژگی‌های مثبتی که به همراه خواهد داشت، می‌تواند ارســال یا انتقال جزوات اسکن شده را نیز آسان‌تر کند تا به جای ارســال چندین تصــویر به‌صورت نامنظم، یک فایل را به عنوان فایل اسکن شده برای دیگر دستگاه‌های خود ارســال کنید. امکان دومی که پیش‌تر به آن اشاره کردیم نیز تبدیل تصــویر به متن قابل ویرایش اســت. اگر در تصــویر‌های خود متن انگلیسی وجود داشته باشد Adobe Scan می‌تواند آن را آنالیز کرده و به متن قابل ویرایش تبدیل کند. برای دانلود می‌توانید از لینک‌های زیر اســتفاده کنید.

دانلود اپلیکیشن

اپلیکیشن‌های محبوب خود را از طریق ایمیل app@zoomit.ir به میهنی ها معرفی کنید.

جدیدترین و داغترین مطالب دنیای جالب تکنولوؤی ها در سایت توما
مطالب گوناگون از از اخبار دنیای وب و تکنولوژی

نوشته برنامه Adobe Scan: اسکن جزوات و تبدیل تصــویر به متن قابل ویرایش – زوم اپ اولین بار در مجله آنلاین میهنی ها. پدیدار شد.

صفحه 30 از 334
»...1020 قبلی 26272829303132333435 بعدی 405060...«