نارضایتی مردم آمریکا از گرانی سوخت

نارضایتی مردم آمریکا از گرانی سوخت
مردم آمریکا روایت دولت بایدن در خصوص معرفی کردن پوتین به عنوان عامل گرانی سوخت را باور ندارند.
منبع خبر : iribnews.ir