افزایش سطح هشدار کرونایی در انگلیس به ۴

افزایش سطح هشدار کرونایی در انگلیس به ۴
به پیشنهاد ماموران ارشد پزشکی انگلیس و در پاسخ به گسترش سریع سویه اومیکرون از سطح ۳ به سطح ۴ افزایش داد.
منبع خبر : iribnews.ir