گروسی: امیدواریم ماه جاری دیداری با ایران انجام شودگروسی: ایران در نشست تازه با آژانس در وین هیچ چیز جدیدی ارائه نکرد

گروسی: ایران در نشست تازه با آژانس در وین هیچ چیز جدیدی ارائه نکرد

امیدواری گروسی برای دیدار با وزیر خارجه ایران - تابناک | TABNAK

امیدواری گروسی برای دیدار با وزیر خارجه ایران - تابناک | TABNAK
گروسی: ایران در نشست تازه با آژانس در وین هیچ چیز جدیدی ارائه نکرد

گروسی: پرونده مسائل باقیمانده آژانس با ایران مختومه نمیشود

گروسی: پرونده مسائل باقیمانده آژانس با ایران مختومه نمیشود
رافائل گروسی اضافه کرد: «قرار است در چند هفته آینده در سطح فنی دوباره در ایران دیداری برگزار شود.» آژانس بینالمللی اتمی ماههاست از ایران ...

پیشنویس قطعنامهای دیگر علیه ایران روی میز شورای حکام - شرق

پیشنویس قطعنامهای دیگر علیه ایران روی میز شورای حکام - شرق
امیدواری گروسی برای دیدار با وزیر خارجه ایران - تابناک | TABNAK

رافائل گروسی: احتمال رسیدن به توافق وجود دارد، اما زمان باقیمانده
منبع خبر : iribnews.ir