روایت وابستگی : انتخاب مقامات ایرانی در دوره پهلوی تحت نظر غرب

روایت وابستگی : انتخاب مقامات ایرانی در دوره پهلوی تحت نظر غرب
مقامات ایرانی در دولت پهلوی اول و دوم همواره با نظر و تاکید آمریکا و انگلیس انتخاب می‌شدند.
منبع خبر : iribnews.ir