حمایت وزارت اقتصاد از تولیدکنندگان و فعالیت‌های اقتصادی مولد

حمایت وزارت اقتصاد از تولیدکنندگان و فعالیت‌های اقتصادی مولد
وزیر اقتصاد گفت: اولویت نخست وزارت اقتصاد تسهیل شرایط فعالیت‌های اقتصادی مولد در کشور و هموار کردن مسیر تولید کنندگان است.
منبع خبر : iribnews.ir