اوقات شرعی پانزدهم اردیبهشت ماه در سمنان

اوقات شرعی پانزدهم اردیبهشت ماه در سمنان
امروز پنجشنبه، پانزدهم اردیبهشت ماه، سوم شوال، پنجم می‌ است.
منبع خبر : iribnews.ir