مخبر: مادران شهدا الگوی صبر و مقاومت هستند

مخبر: مادران شهدا الگوی صبر و مقاومت هستند
معاون اول رئیس جمهوری با حضور در منزل شهیدان جوادنیا، با مادر شهیدان احمد، علی، یونس و محمد جوادنیا دیدار کرد.
منبع خبر : iribnews.ir