کاهش پیش بینی رشد اقتصادی جهان

کاهش پیش بینی رشد اقتصادی جهان
بر اساس پیش بینی های صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی جهانی به شدت کاهش می یابد.
منبع خبر : iribnews.ir