۱۵۰ اسیر فلسطینی دست به اعتصاب غذا زدند

۱۵۰ اسیر فلسطینی دست به اعتصاب غذا زدند
سخنگوی جنبش جهاد اسلامی گفت که «پشتیبانی و حمایت از اسرا حاوی این پیام به دشمن اشغالگر است که هرگونه ضربه زدن به اسرا، اوضاع را دگرگون خواهد کرد».
منبع خبر : mehrnews.com